AVISO LEGAL

FOCUS FINQUES S.L.

Que segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), laLlei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveix de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), i el Reglament Europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques sobre les dades de caràcter personal i la lliure circulació de les mateixes (en endavant Reglament Europeu 2016/679), FOCUS FINQUES, SL, posa en coneixement dels usuaris els següents punts:

 • QUI SOM

La societat FOCUS FINQUES, SL, amb domicili social en la Rambla Xavier Cugat, nº 21, baixos, a Girona (17007- Girona), amb direcció de correu electrònic focus@focusfinques.com, amb CIF número B-55.160.121, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, en el Volum 3193, foli 25, Secció 8 i fulla GI-63504, informa que és titular del domini de la pàgina web www.focusfinques.com

 • CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB

L’accés a la pàgina web www.focusfinques.comno implica, en si mateix, l’establiment de cap tipus de vinculació o relació comercial FOCUS FINQUES, SL i l’Usuari.

L’ús d’aquesta pàgina web implica l’atribució de la condició d’Usuari.

Per a que l’Usuari d’aquesta pàgina web, www.focusfinques.com, de la qual és titular FOCUS FINQUES, SL, pugui facilitar les seves dades de caràcter personal que es requereixen en el formulari de contacte que es troba en la pàgina web,  aquest usuari ha de ser major d’edat. Li informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com la seva direcció de correu electrònic, han sigut incorporats en un fitxer del qual és responsable y destinatari únic FOCUS FINQUES, SL, amb la finalitat d’atendre les consultes i enviar-li la informació relacionada amb el servei que sigui del seu interès.

FOCUS FINQUES, SL, a través de la seva pàgina web ofereix als Usuaris, informació de contacte amb l’empresa i sobre un cercador de cases, pisos, locals, oficines, etc., que es troben a la venda o en lloguer y que permet conèixer la informació sobre els mateixos i el seu preu. Per a la contractació dels nostres serveis immobiliaris, tant si busca comprar o llogar un bé, o tant si busca oferir el seu en lloguer o venda, l’Usuari haurà de posar-se en contacte amb FOCUS FINQUES, SL per poder rebre la informació detallada sobre els nostres  serveis.

 • TIPUS DE DADES QUE ES RECULLEN

FOCUS FINQUES, SL, informa sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels Usuaris iclients que puguin ser recaptats per la sol·licitud de informació (a través del formulari de contacte existent en la pàgina web), per la contractació dels nostres serveis immobiliaris o per la recepció de correus electrònics  sol·licitant informació o altres.

FOCUS FINQUES, SL, recapta una sèrie de dades de caràcter personal per a poder gestionar i desenvolupar la prestació i compliment de la contractació dels nostre serveis immobiliaris, a més també s’utilitzen per a poder informar-li sobre la varietat de serveis immobiliaris que oferim i que ens sol·licita. A continuació senyalem les categories de dades personals que recollim tant en el formulari de contacte, com posteriorment si finalment es porta a  terme la contractació dels nostres serveis immobiliaris, amb la finalitat anteriorment dita i com s’utilitzen.

Dades de contacte: es demanen i recullen les dades de contacte, com són el nom, cognoms, número de telèfon i la direcció de correu electrònic, per poder posar-nos en contacte amb vostè per a facilitar-li la informació que ens sol·licita en relació als nostres serveis immobiliaris, a més, per atendre qualsevol problema o consulta que ens faci, i per portar a terme les comunicacions entre ambdues parts en relació a l’estat i desenvolupament de la prestació dels nostres serveis immobiliaris que ens hagi contractat.

La legitimació que s’ostenta pel tractament de les seves dades de caràcter personal, es basa per a gestionar l’ús i entrega de les seves sol·licituds de informació a través del nostre formulari de contacte que es troba en la nostra pàgina web, també per a la gestió de respostes a les seves sol·licitud de informació, pressupost i/o preus pels nostres serveis  en relació a l’àmbit immobiliari que ens facin arribar a traves de correu electrònic o altres, i que se’ls contestarà del mateix mode, com també per a gestionar el pagament i el desenvolupament i compliment de la prestació dels nostres serveis immobiliaris que ens hagin contractat.

En virtut de la LOPD i el  Reglament Europeu 2016/679, les dades personals que l’Usuari de la pàgina web faciliti a través del formulari de contacte contingut en la mateixa o be per la recepció de correus electrònics enviats per l’Usuari, amb la finalitat de poder atendre a la sol·licitud realitzada pel mateix, com són les peticions de informació sobre els nostres serveis immobiliaris, l’elaboració de pressupostos, consulta de preus, entre altres, s’adverteix a l’Usuari que amb l’acceptació de que entén i accepta aquest Avís Legal quan procedeix a l’enviament del formulari de contacte sol·licitant qualsevol tipus de informació com s’ha dit anteriorment, sobre els nostres serveis, l’Usuari autoritza expressament a FOCUS FINQUES, SL, per a que pugui tractar les seves dades personals amb la única finalitat de prestar els seus serveis immobiliaris que es sol·liciti per l’Usuari, a més d’atendre a la sol·licitud de informació que aquest li faci arribar, com també l’autoritza per utilitzar com a mitjà de comunicació amb l’Usuari les dades de contacte de correu electrònic que faciliti, amb la única finalitat de prestar els seus serveis immobiliaris que es sol·licitin per l’usuari.

FOCUS FINQUES, SL, informa que te implantades les mesures de seguretat de índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que preveu la LOPD i el Reglament Europeu 2016/679.

 • POLÍTICA DE CESSIÓ DE DADES PERSONALS

FOCUS FINQUES, SL, informa que totes les dades personals facilitades pels Usuaris i client, a través del formulari de contacte de la pàgina web o be per la recepció de correu electrònics enviats pel mateix o les que es facilitin per la prestació de qualsevol prestació de serveis relacions amb l’àmbit immobiliari que ens sol·liciti, no seran cedits a tercers, excepte que aquesta cessió estigui sota l’obligació legal o quan la prestació del servei sol·licitat impliqui de forma necessària la participació d’una altra empresa per a poder complir amb aquest servei, com a suport per a seva realització i compliment, pel que es portaria a terme una cessió de dades persones amb la finalitat única de suport de la tercera empresa per a poder complir amb el servei que ens han sol·licitat.

FOCUS FINQUES, SL escompromet a utilitzar les dades personals recollides en aquest formulari i les facilitades posteriorment en relació a la prestació del servei immobiliari que sigui contractat, únicament per a la finalitat anteriorment mencionada i a tractar-les amb el degut deure de secret i confidencialitat, a més de complir amb les corresponents mesures de seguretat que la normativa vigent requereixi per garantir la seguretat de les mateixes.

L’usuari haurà de donar el seu consentiment exprés per a que FOCUS FINQUES, SL, pugui tractar les seves dades de caràcter personal d’acord amb les condicions descrites, quan faci ‘’clic’’ a l’enllaç sota del formulari de contacte, acceptant les condicions d’ús y política de privacitat (Avís Legal), i només així podrà enviar el formulari.

 • PERÍODE DE TEMPS DURANT EL QUAL ES CONSERVEN LES DADES

FOCUS FINQUES, SL, tractarà i conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per complir amb la relació contractar o de prestació de serveis que uneix a ambdues parts, és a dir, mentre duri la condició com client i/o Usuari, per tant, nomes durat el temps estrictament necessari es conservaran i fins que finalitzi la finalitat per la qual es van recaptar, o segons el cas, fins que exerceixi els drets d’oposició, cancel·lació o a l’oblit.

Tot i l’apartat anterior, es conservaran les dades personals guardant-les de forma totalment segura durant el temps pel qual pogués sorgir reclamacions i/o responsabilitats derivades de la gestió dels serveis i del tractament de les dades. Una vegada acabar el referit període, s’eliminaran les dades.

 • QUINS SÓN ELS SEUS DRETS I COM POT EXERCIR-LOS.

També FOCUS FINQUES, SL, vol informar als usuaris de la seva pàgina web que en tot moment podran exercir els següents drets en relació a les dades de caràcter personal que ens hagi facilitat:

 1. Dret d’accés que li permet sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves dades personals sotmeses a tractament, l’origen de les referides dades així com les comunicacions realitzades o que es preveuen fer de les mateixes.
 2. Drets de rectificació, a la cancel·lació i oposició, que li permet rectificar o cancel·lar les seves dades personals quan tingui constància de que són incorrectes, inexactes, inadequades o excessives.
 3. Dret a la limitació, que li permet que no es realitzi el tractament de les seves dades personal sobre una part concrets de les mateixes, quan les referides dades siguin inexactes si es confirma la dita inexactitud, quan el tractament no sigui lícit, quan el responsable ja no necessiti les dades personals pels fins/objectius del tractament, i/o quan es faci valer un interès legítim.
 4. Dret a la portabilitat, dret a rebre les seves dades personals que hagi facilitat i pugui sol·licitar el seu trasllat en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànic, per a que pugui ser transmès a un altre encarregat del tractament sense que ho pugui impedir a l’encarregat del tractament al que es sol·liciti aquest dret.
 5. Dret a l’oblit, supressió de les dades personals de l’interessat sense cap dilació, sempre i quan les referides dades personals ja no siguin necessàries conforme a la seva finalitat, es retiri el consentiment exprés del interessat, quan s’exerceixi el dret a oposició sobre les mateixes o siguin tractades de forma il·lícita i també quan es doni el cas de que aquestes dades ja no siguin necessaris per les finalitats per les quals varen ser recollides i/o quan s’hagin de suprimir per complir amb l’obligació legal.

Aquests drets s’estableixen als articles 15 a 23 del Reglament Europeu (EU) 2016/679, i els poden exercir a través de l’enviament d’un escrit dirigit presencialment o per correu postal al domicili social de FOCUS FINQUES, SL, amb CIF nombre B-55.160.121, situat en la Rambla Xavier Cugat, nº 21, baixos, a Girona (17007- Girona), adjuntant DNI, o bé, a través de correu electrònic a l’adreça electrònica de: focus@focusfinques.com. També s’informa de la possibilitat d’interposar queixes davant l’autoritat competent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • COMUNICACIONS I CORREUS COMERCIALS

Per a la comunicació amb FOCUS FINQUES, SL, l’Usuari haurà de dirigir-se a l’adreça postal i/o electrònica a dalt indicada. En tot cas, les comunicacions de FOCUS FINQUES, SL, cap a l’Usuari es realitzaran de conformitat amb les dades de contacte aportats o facilitats pel mateix en el formulari de contacte. Expressament, com anteriorment ja s’ha dit en aquest Avís Legal, l’Usuari accepta la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a l’intercanvi d’informació i la remissió de comunicacions amb FOCUS FINQUES, SL, si accepta que ha entès i que està d’acord amb aquest Avís Legal abans d’enviar el formulari de contacte amb les seves dades (cosa diferent pansa amb el cas d’acceptació o no de correus comercials com anteriorment ja s’ha explicat en aquest Avís Legal).

Encara que aquest consentiment exprés podrà ser a tot moment revocat per l’usuari, mitjançant l’enviament per escrit dirigit al domicili social de FOCUS FINQUES, SL, que abans ha estat referenciat, o al correu electrònic de la mateixa: focus@focusfinques.com

D’acord amb la LSSICEFOCUS FINQUES, SL, no duu a terme l’enviament de correus comercials via correu electrònic per a la publicitat de la seva empresa, només duu a terme comunicacions amb els Usuaris i/o clients relacionades amb la prestació de serveis que uneix a ambdues parts.

 • RESPONSABILITATS

Amb la voluntat de millorar la pàgina web, FOCUS FINQUES, SL, es reserva el dret de modificar, eliminar o afegir tots els continguts i serveis que consideri oportuns, com també la forma i la posició en què aquests apareixen localitzats. FOCUS FINQUES, SL, no autoritza la utilització dels seus continguts en altres pàgines webs, per tant, no s’autoritzen presentacions de continguts d’aquest lloc web en una altra diferent a www.focusfinques.com

FOCUS FINQUES, SL, actua amb la màxima diligència possible, i declara que les dades i informacions contingudes a la pàgina web estan actualitzats, per això, realitza els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen en el lloc web. Tots els continguts que s’ofereixen a través del lloc web es troben actualitzats, reservant-se FOCUS FINQUES, SL, la facultat de poder modificar-los a qualsevol moment.

FOCUS FINQUES, SL ofereix enllaços, directa o indirectament, a recursos o llocs d’Internet que es troben fora del present lloc web. La presència d’aquests enllaços en el lloc web té una finalitat informativa.

FOCUS FINQUES, SL, no es fa responsable en cap concepte dels danys i responsabilitats que es puguin derivar de l’ús il·legal o indegut de la pàgina web de la seva titularitat, com també dels quals es puguin derivar de l’accés, captació i/o ús per part de tercers dels continguts d’aquesta. Per tant, no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer al Portal proporcionats per tercers.

FOCUS FINQUES, SL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, segons l’estat de la tècnica i de la tecnologia, per garantir el funcionament de la seva pàgina web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

Els usuaris es comprometen a fer un ús correcte dels continguts i els serveis que FOCUS FINQUES, SL, pugui oferir en seu pàgina web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la normativa legal. FOCUS FINQUES, SL, es reserva el dret d’exercir totes les accions civils i penals necessàries si detecta un incompliment de les condicions anteriors o qualsevol ús indegut dels continguts presentats en aquesta web.

També vol informar FOCUS FINQUES, SL, que la informació continguda a la seva pàgina web (presentació, configuració, continguts del web, etc.) podrà actualitzar-la, modificar-la o també podrà ser eliminada sense previ avís de la mateixa, encara que sempre respectarà totes les previsions legals de la informació. FOCUS FINQUES, SL, no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets de tercers i el contingut dels quals sigui amenaçador, obscè, difamatori, pornogràfic, xenòfob, atemptatori contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d’una ofensa penal.

Així mateix queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error, infringir drets de tercers, tinguin caràcter ofensiu i/o que tinguin caràcter il·lícit, en particular els continguts que es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones, quan no comptin amb l’autorització del titular dels drets, siguin considerats com una cas de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pogués danyar o impedir el funcionament de la pàgina web, de la xarxa, equips informàtics de FOCUS FINQUES, SL o tercers i/o l’accés a la pàgina web de la resta d’usuaris.

FOCUS FINQUES, SL no garanteix que els serveis de la pàgina web siguin ininterromputs, oportuns, assegurances o lliures d’error, ni s’ofereix cap garantia pel que fa als resultats que es puguin obtenir de l’ús dels serveis o de la precisió o fiabilitat de qualsevol informació obtinguda. No es controlen, ni es fan propis, ni es garanteix l’exactitud, qualitat, veracitat, fiabilitat o idoneïtat de les informacions i serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web. D’igual forma, no controla i no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius en els continguts o serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web.

FOCUS FINQUES, SL tampoc es responsabilitza del contingut dels llocs web als quals enllaça fora de la seva pàgina. Tampoc serà responsable de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l’ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible en els llocs web als quals es dirigeixin els enllaços. Tampoc FOCUS FINQUES, SL pot garantir la disponibilitat i el correcte funcionament dels enllaços a altres llocs web.

FOCUS FINQUES, SL es reserva el dret a suspendre o cancel·lar l’accés en el cas que tingui coneixement que el seu lloc web s’utilitzi per incomplir qualsevol llei aplicable o les normes d’ús habituals en internet, o bé si s’utilitza el seu domini en relació amb una activitat il·legal, així com si es rep notificació en aquest sentit emès per una autoritat competent o en els altres supòsits contemplats per la legislació vigent. Els usuaris, en la utilització del lloc web i dels serveis vinculats al mateix, hauran de respectar les següents obligacions:

 1. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web o a través de qualsevol dels serveis vinculats al mateix cap programa d’ordinador, dada, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic que sigui susceptible de causar danys en el lloc web, en qualsevol dels serveis vinculats al mateix o en qualssevol equips, sistemes o xarxes de la titular del domini, de qualsevol usuari, dels seus proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que d’una altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament del mateix.
 2. No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de la titular del domini, dels seus proveïdors o de tercers.
 3. No utilitzar els continguts i en particular la informació obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda o amb qualsevol altra fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
 4. Hauran d’abstenir-se d’eludir o manipular qualssevol dispositius tècnics establerts, ja sigui en el lloc web, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels materials, elements o informació obtinguts a través del mateix, per a la protecció dels seus drets.
 5. Hauran d’abstenir-se de suprimir els signes identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol un altre) de la titular del domini o dels tercers que figurin en el lloc web i en cadascun dels diversos serveis oferts a través d’ell.
 6. S’abstindran de realitzar qualsevol actuació que pogués resultar en una desviació de tràfic del lloc web.
 • PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Els continguts i elements (textos, imatges, dissenys gràfics, vídeos, àudios, logotips, estructura, presentació del contingut…) que formen part de la pàgina web, pertanyen a FOCUS FINQUES, SL, i són utilitzats sobre la base d’una finalitat publicitària i d’informació sobre els seus serveis i productes (com per exemple cases, pisos, locals comercials, etc. En venda o en lloguer) en relació a la seva activitat com a agència immobiliària, i queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta pàgina web, i de qualsevol dels seus contingut sense el permís explícit i per escrit de FOCUS FINQUES, SL, la qual es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

Aquests continguts que alberga la pàgina web titularitat de FOCUS FINQUES, SL, www.focusfinques.com, es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts de la pàgina web, si no es té l’autorització del titular dels corresponents drets o es troba legalment permès. L’accés a la pàgina web no suposa en cap cas adquisició per part dels usuaris de dret de propietat algun sobre els continguts que figuren en el mateix. Les referències a marques comercials o marques registrades o signes distintius, ja siguin titularitat de FOCUS FINQUES, SL o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de FOCUS FINQUES, SL o els seus legítims propietaris. A cap moment, excepte manifestació expressa l’accés o ús de la pàgina web i/o dels seus continguts, confereix a l’usuari dret algun sobre les marques, logos, i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

 • NAVEGACIÓ i SEGURETAT

 FOCUS FINQUES, SL realitza els màxims esforços perquè la navegació a través d’aquest lloc web es realitzi en les millors condicions. FOCUS FINQUES, SL no es fa responsable per qualsevol tipus de perjudici soferts pels usuaris per l’ús de navegadors o versions diferents dels navegadors pels quals ha estat dissenyat aquest lloc web.

FOCUS FINQUES, SL no garanteix, ni es responsabilitza que l’accés a aquest lloc web sigui ininterromput o es trobi lliure d’error. En cap cas FOCUS FINQUES, SL serà responsable pels perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i l’ús d’aquest lloc web.

 • CANVI DE NORMATIVA.

FOCUS FINQUES, SL,es reserva el dret a poder modificar aquesta NOTA LEGAL, sobre la política de privacitat i comercial, amb l’objecte ifinalitat de poder adaptar-la a qualsevolmodificació legislativa o novalegislació sobre la matèria.

 • LEGISLACIÓ APLICABLE.

Per a totes aquelles qüestions sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús FOCUS FINQUES, SL, es reserva, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’Usuari i el titular de la pàgina web, FOCUS FINQUES, SL, en particular el coneixement de qualsevol discrepància i/o diferències que puguin sorgir, es regirà i resoldran de conformitat amb l’establert en la normativa espanyola relativa a la legislació aplicable i jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, l’Usuari i FOCUS FINQUES, SL, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili de FOCUS FINQUES, SL previst en l’inici d’aquest Avís Legal.